Anton Grassalkovich zanechal luxusné paláce

BA: Grassalkovich

Všetci poznáme prezidentské sídlo. A práve dnes uplynulo okrúhlych 250 rokov od úmrtia jeho staviteľa. Bol ním gróf Anton Grassalkovich.

Narodil sa v Mojmírovciach, zomrel v maďarskej obci Čemer (Csömör). Jeho osobnosť spája Bratislavu, Budapešť, Viedeň, Ivanku pri Dunaji, Komjatice, Nitru, Mojmírovce, Hatvan, Máriabesnyő a už spomenuté Gödöllő. 

Gróf Anton Grassalkovich zažil raketový spoločenský vzostup. Bol významnou postavou dejín Habsburskej monarchie v časoch cisárovnej Márie Terézie. Ovplyvnil politické, hospodárske i kultúrne dejiny Podunajskej monarchie. Podpísal sa na vzniku viacerých luxusných rezidencií. Okrem dnešného prezidentského paláca v Bratislave spomeňme aj maďarské sídlo manželky Františka Jozefa I. cisárovnej Alžbety zvanej Sissi, zámok Gödöllő. Ten si cisárovná priam zamilovala.

Godollo / Grassalkovich
Zámok Gödöllő milovala aj cisárovná Sissi. Nachádza sa neďaleko Budapešti. Zdroj: Wikimedia

Rodine trvala cesta na územie Slovenska cez dve storočia

Grassalkovichovci, bosniansko-hercegovinsko-chorvátska rodina vo svojej domovine v bosnianskej Hercegovine vystupovala pod menom Horváth. Rodine trvala cesta na územie Slovenska cez dve storočia. Pod rastúcim osmanským tlakom, po zániku Byzancie, srbskej Rašky a najmä Bosnianskeho kráľovstva utieklo z tejto oblasti v priebehu 15. a 16. storočia mnoho rodín. Jednou z nich boli aj Grassalkovichovci. V Uhorsku sa prvý člen spomína v roku 1405. Z oblasti Temešu postupovali na sever až sa koncom 16. storočia usadili v Šopronskej stolici, kde štyroch členov rodu v roku 1584 kráľ Rudolf II. nobilitoval, teda povýšil do šľachtického stavu. Na územie Slovenska prichádza až Antonov starý otec Štefan. Ten vystupoval ešte stále pod menom Horváth alias Grassalkovich.  Usadil sa v Beckove a  jeho rodina sa zaradila medzi šľachtu Nitrianskej a Trenčianskej stolice. 

Syn kuruckého sudcu a beckovského správcu

Beckov
Pochádzal z rodiny správcu beckovského panstva. Zdroj: Ikynitsky/Wikimedia

Antonov otec, Ján (*1656, †1716), sa stal správcom beckovského panstva. Na sklonku 17. storočia sa usadil v Urmíne-Mojmírovciach. Tu sa zaradil medzi tamojších zemanov a stal sa tamojším poštmajstrom. Funkcia poštmajstra bola v tom čase spoločensky vnímaná úplne inak ako vníma sociálny status poštového doručovateľa naša súčasnosť. Bol to kráľovský úrad za stabilný plat. Odľahčene môžeme povedať, že šlo o „teplé miestečko“ za štátne.  Priaznivec kurucov Ján sa stal aj vojenským sudcom Rákocziho kurucov. Ako pisár sa dostal do služieb významného kuruckého veliteľa Jána Bottyána, a neskôr sa stal jedným z jeho dedičov. Práve toto dedičstvo možno považovať za základ budúceho bohatstva Grassalkovichovcov. S manželkou Zuzanou Egrešďovou (Egresdy) mali len jediného syna – Antona, ktorý zdedil celý majetok.

Anton Grassalkovich študoval u piaristov a mal aj súkromných učiteľov

Anton I. (*1694, †1771) študoval na piaristickom gymnáziu v Nitre a na jezuitskom kolégiu v Trnave. Pamiatkou na jeho gymnaziálne štúdium je hlavný oltár sv. Ladislava (obľúbeného patróna) s vyobrazeným grófskym erbom rodu v piaristickom kostole v Nitre. Pokračoval v štúdiách práva pravdepodobne na univerzite v Päťkostolí (Pécs), keďže v matrike študentov jezuitskej Trnavskej univerzity sa o ňom záznam nenachádza. Právo však študoval aj súkromne, napr. u Andreja Dunicaia-Dubnického. Advokátske skúšky a prísahu zložil už v roku 1715.

Právnická kariéra ho posunula na cisársky dvor

Pôsobil v mnohých funkciách. Bol notárom kráľovskej súdnej tabule, advokát vácskeho biskupstva, kráľovský právny zástupca, komorský radca, strážca kráľovskej koruny, skutočný tajný radca a kráľovský koniarnik, aradský a novohradský stoličný župan.

Anton Grassalkovich, Nitra
Anton Grassalkovich študoval na kolégiu nitrianských piaristov. Ako poďakovanie im venoval hlavný oltár sv. Ladislava, ktorého zdobí rodový erb. Zdroj: Piaristický kostol v Nitre/Facebook

Neznámy erb známeho grófa

Anton Grassalkovich
Erb na pečati Antona Grassalkovicha z roku 1732 dokladá pôvodný rodový erb. Zdroj: SNA / foto: Silvia Mária Petrovits

Historici nevedeli ako vyzerá pôvodný erb rodu Grassalkovich. Známy je ich  barónsky, grófsky i kniežací. Erb z čias pred povýšením do barónskeho stavu som našla v Slovenskom národnom archíve. Zachoval sa na dokumente notára kráľovskej kúrie Antona Grassalkovicha v podobe erbovej pečate. V striebornom poli na zelenej pažiti zo zelenej olistenej stonky vyrastá päť červených ruží. Neskôr sa v polepšených – barónskom i grófskom – erboch ocitla v piatom poli erbu.

Anton Grassalkovich bol obľúbencom cisárovnej Márie Terézie

Osobným prínosom Antona v politickej oblasti je jeho agitácia na uhorskom sneme pri schválení Pragmatickej sankcie. Spolu s viacerými uhorskými magnátmi tým zabezpečil nástupnícke práva Márie Terézie, dcéry Karola III. na uhorský trón. Jej korunovačné jubileum sme si pripomenuli tento rok. Vo vojenskej oblasti prispieval Anton Grassalkovich k vyzbrojovaniu a zásobovaniu armády počas vojen. Svojim plánom na zjednodušenie činnosti komory ovplyvnil hospodárstvo krajiny a finančnú správu.  Snažil sa aj o upevnenie meny. Na svojich panstvách v oblasti Bačky (dnešné Srbsko) prispel svojimi poddanými zo Slovenska i Maďarska k doosídľovaniu oblasti.

Raketový vzostup osvietenského úradníka

Za svoje zásluhy, ako aj pre obľubu, ktorú si získal u Márii Terézii, bol povýšený v roku 1732 do barónskeho stavu a získal dedinku Kmeťovo (maď. Gyarak) neďaleko Vrábel, podľa ktorej rod získal predikát de Gyarak. O jedenásť rokov neskôr bol za prínos pre krajinu povýšený do grófskeho stavu.  Cisárovná Mária Terézia ho odmenila aj tým, že mu dovolila užívať v erbe jej iniciály čo sa pokladalo za veľké privilégium. 

Anton Grassalkovich mal tri manželky, no iba jediného syna

Rodinný život Antona I. je tiež veľmi zaujímavý. Bol tri razy ženatý. Jeho prvá manželka Alžbeta Lángová (*asi 1693 †1729) mala zo svojho predošlého manželstva s peštianskym podžupanom Štefanom Bajthayjom tri deti, o ktoré sa spolu s ňou staral. Manželstvo Antona I. s ňou zostalo bezdetné.

Všetci Antonovi potomkovia pochádzajú z jeho druhého manželstva s Kristínou Klobusiczkou (*1712 †1738). Dcéry sa vydali do významných aristokratických rodov ako Draskovich, Esterházy, Forgách či Haller. Po smrti manželky sa neraz utiekal o pomoc svojej švagrinej Terézie (*1709 †1781), manželke Františka Forgácha, s ktorou sa neskôr po získaní dišpenzu oženil. Toto manželstvo mu prinieslo panstvo Komjatice.

Anton Grassalkovich

Práve Anton a jeho potomkovia zohrali v politickom, kultúrnom i ekonomickom živote Habsburskej monarchie významnú úlohu.  Rod zaznamenal raketový spoločenský vzostup, keď sa počas niekoľkých desiatok rokov  vyšvihol zo zemianstva na kniežací rod. No na druhej strane pomerne rýchle  v mužskej línii vymrel.

Anton Grassalkovich bol štedrý mecén umenia, cirkvi aj škôl

Anton Grassalkovich významne podporoval nielen cirkev, ale aj školstvo či umenie. Nechal obnoviť alebo postaviť vyše tridsať sakrálnych pamiatok vrátane kláštora v Máriabesnyő, kde má rod aj svoju hrobku. Podieľal sa na stavbách škôl a  barokovej prestavbe Bratislavského hradu.

Zámky ako na "kopírke"

Počas života mu patrilo niekoľko menších a päť veľkých panstiev – Gödöllő, Hatvan, Debrő, Baja a Komjatice. Vlastnil zlatú baňu v Banskej Štiavnici. Postavil tri kaštiele v barokovom štýle (Gödöllő), trinásť kúrií a palácov (palác v Bratislave). Mnohé z nich sa podobajú ako vajce vajcu. Nečudo, veď ich má na svedomí dvorný architekt a salzburský rodák Andrej Mayerhofer.

Godollo / Grassalkovich
Zámok Gödöllő milovala aj cisárovná Sissi. Nachádza sa neďaleko Budapešti. Zdroj: Wikimedia
Hatvan - Grassalkovich
Grassalkovichov kaštiel v obci Hatvan. Zdroj: Wikimedia

Prešporský (bratislavský) palác hostil aj cisárovnú

Bratislavský palác býval centrom spoločenského života v Prešporku. Realizovalo sa tu niekoľko premiér diel skladateľa Jozefa Haydna, ktorý pôsobil v službách spríbuzneného kniežacieho rodu Esterházyovcov. Početné bály a slávnosti v paláci lákali noblesnú elitu z celej krajiny. Častým hosťom bola aj dobrodinka, panovníčka Mária Terézia.

Bratislava - Prezidentsky palac
Grassalkovichovský palác - dnes sídlo prezidenta SR hostí vzácne návštevy už niekoľko storočí. Zdroj: Wikimedia

Svedok zrodu veľkej lásky

Bratislavský palác či panstvo  Gödöllő získala po vymretí Grassalkovichovcov  cisárska rodina. Na sklonku 19. storočia ho obýval arcivojvoda Fridrich s rodinou. Arcivojvoda Fridrich býval obľúbeným hosťom mestskej honorácie aj na známych a vtedajšou tlačou ospievaných prešporských bálov dobrovoľníkov pri 72. pešom pluku. Práve tu dvorná dáma Žofia Chotková nielen spoznala, ale si aj zamilovala následníka trónu Františka Ferdinanda d´Este.

Bol domom pionierov a dnes je sídlom prezidentky

Po zániku monarchie v dôsledku pozemkových reforiem prešiel Grassalkovichov palác do vlastníctva štátu. Neskôr bol upravený na sídlo vojnového Slovenského štátu a napokon slúžil deťom a mládeže ako Ústredný dom pionierov a mládeže Klementa Gottwalda pre záujmovú činnosť. Po rekonštrukcii sa stal v roku 1996 sídlom prezidenta Slovenskej republiky. 

Zdroj titulného obrázku: Zempléni Múzeum

Miroslav Válek
História Literatúra Osobnosti

Miroslav Válek mal rád whisky aj literatúru

Keď mal 13 rokov, napísal prvú báseň. Neskôr tvoril denne aj 14 hodín, pričom jeho poézia plynula z hĺbky duše. Sám život dokázal vtkať len do niekoľkých veršov. A keď sa nevenoval svojej práci, nadšene sa staral o svoje akváriové rybičky. Miloval whisky i literatúru. Aj to o sebe Miroslav Válek prezradil v jedinečnom rozhovore […]

Read More
Vianočné trhy v Mozartovom meste
Cestovanie História Lifestyle News Odporúčame Podujatia PR

Vianočné trhy v Mozartovom meste

Návšteva vianočných trhov je pre mnohých tradíciou a jedným zo symbolov najkrajšieho obdobia v roku. Mesto Mozarta je ako stvorené pre rozprávkovú atmosféru (pred)vianočného obdobia! Vianočný trh v Salzburgu s neopakovateľnou atmosférou pohody patrí medzi najstaršie a najkrajšie. Svoju tradíciu píše už 500 rokov. Jeho vianočné trhy, adventné koncerty a tradičné podujatia očaria každého návštevníka. Nájdete tu nádhernú […]

Read More
Ladislav Mednyanszký / Medňanský
História Osobnosti Výtvarné umenie

Ladislav Medňanský – významná postava stredoeurópskeho maliarstva

Tento rok sme si pripomenuli 170 rokov od narodenia významného maliara Ladislava Medňanského (Mednyanszký, *23. 4. 1852 Beckov – †17. 4. 1919 Viedeň). Bol jednou z najvýznamnejších a najoriginálnejších osobností prelomu 19. a 20. storočia. Nový rozmer v Medňanského umeleckom smerovaní znamenal jeho prvý pobyt v Barbizone. Barbizonské chápanie krajiny bolo v súlade s jeho […]

Read More
Translate »