Konvergencie posúvajú hudbu ďalej!

Konvergencie posúvajú hudbu ďalej!

Konvergencie posúvajú hudbu ďalej! 2. ročník skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie pozná svojich laureátov.

Po pozitívnej odozve na prvý ročník vyhlásil medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie v roku 2022 ďalší ročník súťaže pre mladých slovenských skladateľov a skladateľky do 35 rokov. Z 15 prihlásených  kompozícií, ktoré vybrala 8-členná odborná porota, zaznejú až štyri v premiére v rámci festivalu Konvergencie. Stane sa tak 24. 9. 2022Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave

Skladateľská súťaž píše druhý ročník

Cieľom skladateľskej súťaže Konvergencií, ktorú aj tento rok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, je iniciovať vznik a uvádzanie nových diel mladých slovenských autorov a autoriek a vytvoriť generačné prepojenia medzi skladateľmi a interpretmi. V prvom ročníku sa laureátmi súťaže stali Michal Blažek, Ľuboš Kubizna, Richard Grimm, Barbora Tomášková a Sebastián Buch. Do aktuálneho ročníka súťaže prihlásilo svoje diela 15 mladých slovenských skladateľov študujúcich na VŠMU a konzervatóriách v Bratislave, v Banskej Bystrici, ale tiež v zahraničí: vo Viedni, Valencii a na JAMU v Brne. Tento rok bolo zadaním vytvorenie komornej kompozície pre duo alebo trio v trvaní do 8 minút. Okrem sláčikových, dychových nástrojov a klavíra, sa ponuka nástrojov rozšírila o gitaru.

Konvergencie posúvajú hudbu ďalej!

Diela štvorice laureátov (porota udelila dve tretie miesta) zaznejú v rámci jesennej časti programu medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie 2022, na koncerte 24. septembra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Konvergencie / Laureáti 2022

Poznáme program festivalu Konvergencie s dielami mladých skladateľov! Doplní ho Concerto per archi od talianskeho skladateľa Nina Rotu (1911 – 1979) v naštudovaní Komorného orchestra Konzervatória pod vedením Daniela Rumlera. Teším sa, že o našu výzvu skomponovať nové skladby bol medzi mladými skladateľmi opäť záujem. Porota tento rok fungovala v rozšírenom zložení s medzinárodnou účasťou, medzinárodný rozmer je prítomný aj v tom, že jedno z diel bude vybrané na koncert v rámci Skladateľskej súťaže Vladimira Mendelssohna na Ascoli Piceno Festivale v Taliansku,“ povedal umelecký riaditeľ Konvergencií Jozef Lupták. 

Aj o programe rozhodovala porota

Porota súťaže pod vedením profesora Jevgenija Iršaia (VŠMU) v zložení Lukáš Borzík (skladateľ, VŠMU, Spolok slovenských skladateľov), Adrián Demoč (skladateľ, Španielsko), Nora Skuta (klavír, Österreichisches Ensemble für Neue Musik), Nils Økland (husle, Nórsko), Ronald Šebesta (klarinet, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Lotz trio), Ondrej Veselý (gitara) a Jozef Lupták (violončelo, umelecký riaditeľ Konvergencií) z prihlásených diel, hodnotených na základe bodovania a po spoločnej online konzultácii, vybrala nasledujúce skladby:

  • Adam HUDEC (1989): Self-Centered Variations pre basklarinet a klavír
  • Michal BLAŽEK (1992): Compassion pre husle, violončelo a klavír
  • Marek FÓRA (2001): Broken Toccata pre flautu, violončelo a klavír
  • Šimon LUČENIČ (1990): La Conversación pre husle, violu a violončelo

Self-Centered Variations, pôsobivé spojenie basklarinetu a klavíra

Adam Hudec (1989) končí štúdium na Konzervatóriu v Bratislave, popri klasickej hudbe sa ako basgitarista venuje tiež jazzu. Pôsobí aj ako producent a stojí za online vzdelávacím projektom Basgitarová akadémia.

Adam Hudec
Adam Hudec

Skladba Self-Centered Variations sú variácie skomponované na tému skonštruovanú z anagramu autorovho mena. „Každá z piatich variácií vyjadruje odlišný stav mysle, ktorý sa postupne mení vďaka neutíchajúcemu prívalu asociácií a podnetov. Záverečná variácia v podobe raka formy fúgovej expozície symbolicky vyjadruje upokojenie, zároveň však aj návrat späť na začiatok cesty. Skladba pracuje s princípom sympatickej rezonancie a rôznymi technickými a artikulačnými možnosťami jednotlivých nástrojov,“ napísal o skladbe autor.

Lukáš Borzík / Konvergencie 2022 / porota
Lukáš Borzík

V skladbe Self-Centered Variations Adama Hudeca sa pred poslucháčom ako na maliarskom plátne rozlieva pestré harmonické pradivo, invenčne štrukturované na pozadí premenlivého metra a nepravidelných rytmov, naplnené krehkou subtílnosťou náhle prerušovanou expresívnymi gestami, ktoré nečakane ústia do alúzie motorického kontrapunktu barokovej hudby. Toto kultivované a inteligentné hudobné dielo zaujme netradičnými technikami hry a farebne pôsobivým spojením basklarinetu s klavírom,“ napísal o skladbe člen poroty, skladateľ a pedagóg kompozície Lukáš Borzík.

Compassion, príbeh o utrpení a súcite

Michal Blažek (1992) pochádza zo Zvolena. Vyštudoval odbor Výroba hudobných nástrojov, no, ako sám hovorí, viac ho „bavilo vyrábať hudbu samotnú.” Bol žiakom Petra Martinčeka, Petra Grolla a Konstantina Ilievskeho na Konzervatóriu v Bratislave. Žije vo Viedni a podľa vlastných slov tvorí umenie, „v ktorom sa odráža všetko, čím je.“ Inšpiráciou pre klavírne trio Compassion bolo nezmyselné utrpenie „ktoré v čase tvorenia tejto kompozície prežívajú milióny nevinných Ukrajiniek, Ukrajincov, ale tiež zvierat a v neposlednom rade aj príroda. Utrpenie, ktoré mi navždy zmenilo pohľad na svet, a hlavne na zmysel môjho života v ňom. Nie som vojak, ale umelec, a toto je jediný spôsob, akým viem s touto situáciou pracovať. Skladba je teda odzrkadlením mojich pocitov z deštrukcie, ktorú človek dokáže napáchať bezcitne a bez súcitu.

Michal Blažek
Michal Blažek

Porotca Lukáš Borzík charakterizoval Compassion ako „výrazne naratívnu skladbu, ktorá poukazuje umelecky presvedčivou formou na zákutia temných vášní a pomyselné prehlbovanie deštrukcie vrcholiacej v ničivej explózii tónov. Tento hudobno-epický obraz tým však nekončí a v závere predsa len naznačí hľadaný súcit. Paradoxne práve v dnešných dňoch mi toto dielo znie ako umelecká paralela k súčasnej rastúcej agresii, ktorú môže zastaviť len zľutovanie sa človeka nad človekom.

Broken Toccata a La Conversación, trio ako hra tónov i dialóg

Marek Fóra (2001) je aktuálne študentom kompozície na Konzervatóriu v Bratislave u K. Ilievskeho. Hudbe sa začal venovať ako 9-ročný na ZUŠ M. R. Štefánika v Považskej Bystrici. Ovláda hru na viacerých nástrojoch (akustická gitara, basgitara, elektrická gitara, bicie nástroje), venuje sa tiež nahrávaniu. Kompozíciu Broken Toccata autor opísal ako „monotematickú skladbu s prvkami serializmu a jazzu, ktorá vznikla inštrumentáciou pôvodne klavírnej skladby. Hudba je čisto abstraktná, nemá žiaden program a nie je za ňou žiadna konkrétna predstava. Ide čisto o zvuk, ktorý sa snaží naplniť svoj potenciál.

Marek Fóra / Konvergencie 2022
Marek Fóra

Člen poroty, v Španielsku pôsobiaci skladateľ Adrian Demoč o diele napísal: „Skladba Broken Toccata ma zaujala najmä pregnantnou rytmickou konštrukciou, so sviežou energiou blízkou hudbe jazzu či komorným skladbám Nancarrowa. Najmä v rýchlych pasážach si skladba udržiava príjemné napätie a dravosť, ktorému napomáha nielen práca s pestrými rytmickými prvkami (synkopy, duoly, trioly) na stabilnom pulze, ale aj využitie širokej škály registra jednotlivých nástrojov a ich začlenenie do ‘rovnocennej faktúry’ tria.

Šimon Lučenič - skladateľ a ekonóm

Šimon Lučenič (1990) je vyštudovaný ekonóm a aktuálne študent 3. ročníka skladby na VŠMU. Jeho diela boli prezentované na festivaloch Orfeus, Asynchrónie a Nová slovenská hudba. Prioritne sa vo svojich kompozíciách venuje krátkym štúdiám či prelúdiám s prísnym zameraním na niektorý z hudobných prvkov a väčším orchestrálnym dielam. Medzi svoje najvýznamnejšie skladby zaraďuje symfonickú báseň Equilibrium a vokálno-inštrumentálne dielo Soldati.

Šimon Lučenič / Konvergencie 2022
Šimon Lučenič

La Conversación je podľa Šimona Lučeniča „krátkou konverzáciou troch nástrojov, ktorá sa odohráva na pôde akordu a mol. Tento jeden akord je stavebným prvkom celej kompozície a štrukturálne je na ňom vystavaná melodická i rytmicko-harmonická zložka skladby. Po úvode, kde nástroje spolu vedú rozhovor, sa postupne dostávajú do popredia husle, ktoré si uzurpujú priestor a stávajú sa primárnym sólovým nástrojom druhej časti s výrazným vrcholom vo vysokej polohe na tóne a. Kompozícia je krátkou štúdiou práce s obmedzeným materiálom v uzavretom priestore tonálneho priestoru vymedzeného molovou stupnicou.

Adrián Demoč / Konvergencie 2022
Adrián Demoč

Podľa porotcu, skladateľa Adriana Demoča:La Conversación je krátka, no jasne artikulovaná a presvedčivá kompozícia pre sláčikové trio. Oceňujem na nej priezračnosť a jasnosť hudobnej myšlienky a jej zdelenia pomocou prehľadnej formy. Faktúra a inštrumentácia je príjemne vzdušná, striedma a nepresýtená, efektívne sa podieľa na celkovom spracovaní. Obohacujúce sú aj občasné zmeny taktu, ktoré jemne a nenásilne narušia pravidelnosť metrického členenia.

Skladby mladých skladateľov zaznejú v naštudovaní mladých umelcov

Skladby laureátov skladateľskej súťaže Konvergencií zaznejú na festivale v naštudovaní talentovaných mladých umelcov, huslistky Karolíny Krigovskej, violistu Mateja Michalca, klaviristky Radky Kováčovej i skúsených komorných hráčov Ivice Gabrišovej (flauta), Branislava Dugoviča (basklarinet), Petra Bieleho (husle), Andreja Gála (violončelo) a Jozefa Luptáka (violončelo).

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Festival komornej hudby Konvergencie sa uskutoční od 13. do 25. septembra 2022 v Bratislave a návštevníci sa už tradične môžu tešiť na atraktívny a pestrý program vrátane exkluzívneho uvedenia Stockhausenovej kompozície Harlekýn klarinetistom Martinom Adámkom, ktorý je členom slávneho Ensemble Intercontemporain, účinkovania renomovaných nórskych jazzmanov Steinara Raknesa (kontrabas) a Toreho Brunborga (saxofón), detského koncertu s Tibor Feledi Kairos Quintet a Detským a dievčenským speváckym zborom Slovenského rozhlasu, Bratislavskú noc komornej hudby, monodrámu KontrabasMartinom Hubom alebo komornú verziu soundtracku z filmu Interstellar.

Skladateľskú súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  Partnermi súťaže sú aj SOZA, Hudobné centrum a Vladimir Mendelssohn Competition.

2. ročník Skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie je realizovaný s podporou Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP.

Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. www.eeagrants.sk

 

Zdroj: TS Konvergencie

One thought on “Konvergencie posúvajú hudbu ďalej!”

Comments are closed.

SKD Martin
Culture Divadlo Festivaly News PR

Martin vo festivalovom šate. Dotyky a spojenia štartujú v pondelok

Martin ožije festivalom. Najväčšia prehliadka najnovšej slovenskej divadelnej tvorby – Dotyky a spojenia štartuje v pondelok. Čo všetko prináša?

Read More
Divadlo Jána Palárika
Community Culture Divadlo Festivaly News PR

Festivalový prírastok Teen Theatre Fest 2024 sa začína už čoskoro

Festivalový prírastok Teen Theatre Fest 2024 ovládne Trnavu už čoskoro. Ponúkne osmičku inscenácií špičkových divadiel i pestrý sprievodný program.

Read More
bratislavská Reduta 2023 / Slovenská filharmónia
Culture Eventy News PR

V Redute sa uskutoční11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Prihlásiť sa môžete už dnes

Už v septembri sa v Slovenskej filharmónii uskutoční 11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Prihlásiť sa môžete do 15. júla 2024.

Read More
Translate »