Novinky

Súťaž o 2 VIP vstupenky: Mozart vs. Beethoven

Bratislava Mozart Festival 2022 / Mozart vs. Beethoven

Redakcia Art & History Magazine vyhlasuje súťaž o dve VIP vstupenky na v poradí druhý festivalový koncert Bratislava Mozart Festival 2022. Akési zápolenie dvoch velikánov Mozarta a Beethovena sa uskutoční v nedeľu 6.11.2022 v Súťaž prebieha na facebookovom a instagramovom profile magazínu. Víťaza vyhlásime už 5.11.2022 tesne po 12,00 hod.

Pre priaznivcov klasickej hudby a najmä Mozarta a jeho súčasníkov máme skvelú správu. Už v nedeľu je tu ďalší festivalový koncert. Redakcia Art & History Magazine – portálu o kultúre, umení a historických vedách tak vyhlasuje súťaž o dve VIP vstupenky na druhý koncert aktuálneho vydania festivalu Bratislava Mozart Festival 2022Súťaž prebieha v dňoch 3. – 5. novembra 2022 do 12,00 hod. na instagramovom a facebookovom profile Art & History Magazine.  Výhercu vyžrebujeme a oznámime 5.11.2022 po 12,00 hod.  na našich sociálnych sieťach

Odpovedz správne a vyhraj!

Ak chcete získať dve vstupenky na koncert festivalu 𝐁𝐫𝐚𝐭𝐢𝐬𝐥𝐚𝐯𝐚 𝐌𝐨𝐳𝐚𝐫𝐭 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟐, konaný 6.11.2022 od 19,00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave stačí

  •  dať like na príspevok a
  • uviesť do komentára správnu odpoveď na otázku:

    KTO BUDE INTERPRETOM DRUHÉHO FESTIVALOVÉHO KONCERTU A Z KTOREJ KRAJINY POCHÁDZA?

V sobotu 5. novembra 2022 o 12,00 hod. vyžrebujeme zo všetkých správnych odpovedí výhercu 2 vstupeniek.

Držíme palce!

Meno víťaza oznámime po žrebovaní.

Vstupenky do súťaže poskytol Bratislava Mozart Festival

*** 𝑆𝑢́𝑡̌𝑎𝑧̌ 𝑛𝑖𝑒 𝑗𝑒 𝑣 𝑧̌𝑖𝑎𝑑𝑛𝑜𝑚 𝑝𝑟𝑖́𝑝𝑎𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑜𝑛𝑧𝑜𝑟𝑜𝑣𝑎𝑛𝑎́, 𝑜𝑑𝑜𝑏𝑟𝑒𝑛𝑎́, 𝑟𝑖𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎́ 𝑎𝑙𝑒𝑏𝑜 𝑠𝑝𝑎́𝑗𝑎𝑛𝑎́ 𝑠 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘𝑜𝑚 𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑚 ***

Nechce sa vám čakať na oznámenie výhercu? Zakúpte si vstupenky TERAZ
Bratislava Mozart Festival

Štatút súťaže „Bratislava Mozart Festival – Mozart vs. Beethoven (6.11.2022, 19:00 hod., Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava)“

ŠTATÚT SÚŤAŽE „Bratislava Mozart Festival – Mozart vs. Beethoven (6.11.2022, 19:00 hod., Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava)“

(ďalej len „štatút“)

I. Predmet štatútu

Predmetom o štatútu je úprava súťažných podmienok súťaže s názvom „Bratislava Mozart Festival – Mozart vs. Beethoven (6.11.2022, 19:00 hod., Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava)“  (ďalej len „súťaž“), prebiehajúcej na Facebookovom a Instagramovom účte organizátora súťaže s názvom Art & History Magazine

Účastníci, ktorí sa do súťaže zapoja môžu vyhrať 2 VIP vstupenky na festivalový koncert s názvom Mozart vs. Beethoven. Tento štatút upravuje pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže. Súťaž bude prebiehať od 3. do 5.11.2022 do 12,00 hod..

II. Organizátor súťaže

Art & History Magazine.eu by LitArt Agency

so sídlom Pečnianska 27, 851 01 Bratislava,

IČO: 54022771  

(ďalej len „organizátor súťaže“).

III. Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia koncertov festivalu Bratislava Mozart Festival, organizovaný partnerom organizátora súťaže – Spoločnosťou Theodora Lotza, o. z..

IV. Podmienky účasti v súťaži

1.Do súťaže sa môže zapojiť fyzická osoba, ktorá

a) má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,

b) dovŕšila vek 18 rokov,

c) spĺňa podmienky účasti v súťaži a ostatné podmienky tohto štatútu a

d) súhlasí s ustanoveniami tohto štatútu (ďalej len „súťažiaci”).

2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže a ich blízke osoby.

V. Podmienky, pravidlá a priebeh súťaže

1.Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť od 3. 11. 2022 do 5. 11. 2022 do 12,00 hod.(ďalej len „obdobie súťaže“) na Facebookovej a Instagramovej stránke organizátora. Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže dá like na príspevok a správne odpovie na súťažnú otázku. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len 1 odpoveďou resp. reakciou na súťaž. Organizátor vyžrebuje 1 výhercu, ktorý dostane 2 VIP vstupenky na koncert Bratislava Mozart Festival 2022 – Mozart vs. Beethoven.

2. Odpoveď súťažiaceho nesmie svojím obsahom znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy organizátora súťaže, jeho dobré meno alebo propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k organizátorovi súťaže. Organizátor má právo vyradiť účastníka súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom.

3.Účastník súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v súťaži podľa týchto pravidiel, súhlas so znením pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa pravidiel. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas súťaže.

4. Informácie o konaní súťaže podľa tohto štatútu organizátor zverejní na Facebookovom a Instagramovom účte organizátora ako aj na webe organizátora.

5. Organizátor spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí splnia podmienky súťaže podľa tohto štatútu, vyžrebuje 1 výhercu, ktorý splní kritéria stanovené v tomto štatúte.

6. Výber výhercu bude prebiehať 5. novembra 2022 o 12,00 hod.(ďalej len „termín výberu výhercu“).

7. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí

a) využívajú nepovolené pomôcky – hackerské nástroje, vírusy, trójske kone a pod.;

b) poškodzujú ďalších súťažiacich alebo tretie osoby alebo porušujú podmienky uvedené v tomto štatúte;

c) porušujú všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky súťaže;

d) znevažujú, zosmiešňujú alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzujú záujmy organizátora súťaže, jeho dobré meno a propagujú služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k organizátorovi súťaže

e) neposkytli súhlas na spracovanie osobných údajov v takom rozsahu, že nie je možné výhru odovzdať, alebo spracovať údaje pre zdokladovanie priebehu súťaže

VI. Miesto konania súťaže

Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

VII. Výhra a jej odovzdanie

1.Víťaz získava od organizátora predmet výhry, ktorým sú 2 VIP vstupenky na koncert Bratislava Mozart Festival 2022: Mozart vs. Beethoven, ktorý vstupenky do súťaže venoval. Organizátor vyžrebuje 1 výhercu.

2. Súťažiaci budú o výsledku súťaže a mene profilu výhercu informovaní najneskôr do 1 pracovného dňa od termínu výberu výhercov, pričom výherca bude zároveň vyzvaný, aby organizátora obratom kontaktoval prostredníctvom súkromnej facebookovej alebo instagramovej správy organizátora. V prípade, ak výherca súťaže do 24 hodín od oznámenia výsledku súťaže spôsobom podľa predchádzajúcej vety organizátora nekontaktuje a nezašle mu potrebné údaje alebo výhru v súťaži odmietne, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže podľa kritérií uvedených v tomto štatúte.

3.O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný organizátorom súťaže prostredníctvom facebookovej správy alebo správy na instagrame.

4.Výhra zo súťaže je predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry zo súťaže neprevyšujúcej výšku 350 EUR sú od dane oslobodené.

VIII. Záverečné ustanovenia

1.Súťažiaci sa zaväzuje, že uvedie pravdivé údaje a bude postupovať v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte. Svojou účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje svoj súhlas so štatútom súťaže a podmienkami spracúvania osobných údajov účastníkov súťaže podľa čl. 9 tohto Štatútu.

2.Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiacich, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal. Súťažiaci nesmie obťažovať ostatných súťažiacich.

3.Súťažiaci, ktorý získajú predmet výhry uvedený v tomto štatúte, zároveň súhlasí s tým, aby organizátor súťaže zverejnil a sprístupnil verejnosti údaje o súťažiacom – v rozsahu mena a priezviska alebo prípadne meno/názov profilu – tzv. nicku na Facebooku, Instagrame ktoré používa na sociálnej sieti (Facebook alebo Instagram) v profile, v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch organizátora v súvislosti s prezentáciou súťaže s tým, že môžu byť vytvárané a zverejňované aj zvukové a audiovizuálne záznamy výhercov súťaže bez obmedzenia územia po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže. Takéto záznamy môžu byť vyhotovené aj v priebehu odovzdávania výhier.

4.Každý súťažiaci preberá zodpovednosť za používanie sociálnej siete Facebook a Instagram a vyhlasuje a svojím súhlasom s týmto štatútom sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži nebude porušovať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky súťaže. Túto zodpovednosť organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže, prevádzkovateľ webovej stránky či poskytovateľ pripojenia nepreberá.

5.Každý súťažiaci v plnom rozsahu objektívne zodpovedá za úkony v súvislosti so súťažou alebo používaním aplikácie Facebook, Instagram. Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a ani prevádzkovateľ webovej stránky túto zodpovednosť nepreberajú a nezodpovedajú za žiadne uploady, filehostingy, sťahovanie alebo vkladanie akýchkoľvek odkazov.

6.Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na webovej stránke organizátora súťaže https://www.artandhistorymagazine.eu

7. Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že organizátor súťaže je oprávnený súťaž zrušiť z dôvodu nezáujmu o súťaž resp. pri nesplnení podmienok súťaže zo strany súťažiacich.

8. Súťažiaci sa zaväzuje riadiť sa týmto štatútom, pokynmi organizátora a prevádzkovateľa súťaže a iných osôb podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa súťaže konečné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Žiadny súťažiaci nemá nárok na výhru, pokiaľ nesúhlasí s týmto štatútom a nesplní povinnosti z nich vyplývajúce. Súťažiaci tiež nemá nárok na výhru, ak nesplnil podmienky súťaže.

9. Právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a súťažiaci sa zaväzujú sa im podrobiť.

10. Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť aplikácie Facebook a Instagram z akéhokoľvek dôvodu alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.

11. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiacich a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažiaceho zo súťaže pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však ku momentu odovzdania výhry.

12. Účastníci súťaže sa tejto súťaže zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať cenu v inom rozsahu ako určil organizátor súťaže v tomto štatúte. Organizátor súťaže má právo na posúdenie splnenia podmienok tejto súťaže a rozhodnutie o ich splnení, resp. nesplnení. Podľa ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, nemožno výhru z tejto súťaže vymáhať. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť pravidlá a podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne pravidlá vyhlasovania výhercov, dátum ukončenia súťaže, počet výhercov, ako aj predmet výhry. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor súťaže vhodným spôsobom zverejní.

13. Organizátor vyhlasuje túto Súťaž a vydáva tento Štatút. Súťaž je hrou v zmysle § 845 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Súťaž je zároveň propagačnou súťažou v zmysle § 4 ods. 6 zák. č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“), a preto sa na ňu ustanovenia uvedeného zákona týkajúce sa prevádzkovania a organizácie hazardných hier nevzťahujú. Nejedná sa o verejnú súťaž v zmysle § 847 a nasl. Občianskeho zákonníka. Rovnako sa nejedná o hazardnú hru v zmysle zákona o hazardných hrách.

Podmienky spracúvania osobných údajov účastníkov súťaže

1. Úvodné ustanovenia

Nižšie uvádza Organizátor Podmienky spracovania osobných údajov Účastníkov (ďalej len „Podmienky“) Organizátorom ako prevádzkovateľom pri účasti v Súťaži, nakoľko je spracovanie osobných údajov nevyhnutnou podmienkou pre účasť v Súťaži.

V týchto Podmienkach sa primerane používajú pojmy upravené v Štatúte.

Podmienky vychádzajú z (i) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a (ii) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Účastník svojou účasťou v Súťaži udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa týchto Podmienok, ktoré sú súčasťou Štatútu.

2. Účel spracovania

Účastník účasťou v Súťaži, t.j. odpovedaním v súťažnom príspevku na Facebookovej a Instagramovej stránke organizátora, prejavením súhlasu so Štatútom Súťaže berie na vedomie, že je nutné spracúvanie jeho osobných údajov podľa týchto Podmienok, pre organizáciu Súťaže, vyhodnotenie, odovzdanie výhier a kontrolu dodržiavania pravidiel Súťaže a zdokladovanie priebehu súťaže. 

3. Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov Účastníka je súhlas Účastníka – dotknutej osoby, a to v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, pri registrácii v Súťaži. Účastník nie je povinný svoje osobné údaje poskytnúť a udeliť súhlas s ich spracúvaním. V takom prípade sa bez ich poskytnutia a udelenia súhlasu nedá umožniť účasť v Súťaži.

4. Rozsah spracúvaných osobných údajov

Pre účasť v Súťaži je nevyhnutné, aby Účastník poskytol Organizátorovi a aby boli spracúvané Usporiadateľom nasledujúce osobné údaje:

  • Meno a priezvisko alebo meno/názov profilu – tzv. nicku, ktoré používa na sociálnej sieti (Facebook, Instagram) v profile. Pre účel odovzdania výhry v prípade výhry a po kontaktovaní zo strany Organizátora, bude pre účely dokladovania priebehu súťaže, identifikácie Účastníka, respektíve Výhercu, pre účely spolupráce s inými orgánmi a inštitúciami v rozsahu kontroly alebo poskytnutia súčinnosti pri ich činnosti v súvislosti so Súťažou v zmysle zákonných predpisov, ako aj v súvislosti s odovzdaním výhry nevyhnutnéabyÚčastník poskytol Usporiadateľovi a aby Usporiadateľ spracúval okrem predchádzajúcich údajov aj nasledujúce osobné údaje:
  • Meno a Priezvisko
  • Poštová adresa(ulica, číslo domu, PSČ, mesto)
  • e-mailová adresa

V prípade výhry Účastníka je nevyhnutné pre účely zverejnenia údajov o výhercovi na internetovom sídle, ako aj profile na stránke Facebook.com pod

v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch organizátora v súvislosti s prezentáciou súťaže s tým, že môžu byť vytvárané a zverejňované aj zvukové a zvukovo-obrazové záznamy výhercov súťaže bez obmedzenia územia po dobu 5 rokov od ukončenia súťaže, aby Účastník poskytol nasledovné údaje:

  • Meno a priezvisko alebo Meno a priezvisko (Nick), ktoré používa na sociálnej sieti (Facebook, Instagram) v profile

Usporiadateľ zverejní meno a priezvisko účastníka, ktorý sa stal výhercom, profile na stránke v komentári pod súťažným príspevkom na stránke

Účastník nebude v súvislosti s marketingom predmetom profilovania alebo automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku individuálnym potrebám.

5. Doba uchovávania

Osobné údaje Účastníka budú spracúvané po dobu trvania Súťaže a 6 mesiacov po jej skončení na účel kontroly splnenia podmienok Súťaže a pre prípad potreby žrebovania náhradníka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchovávané len v nevyhnutne obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly Súťaže zo strany orgánu dozoru.

6. Ďalšie podmienky spracúvania

Organizátor poskytne spracúvané osobné údaje tretej osobe, organizátorovi BRATISLAVA MOZART  FESTIVAL, aby ich spracúval pre seba. Organizátor nemá v pláne bezdôvodne využiť pri spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľov. Účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov.

7.Podmienky ochrany spracúvaných údajov

Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané elektronicky. Organizátor zabezpečil také bezpečnostné opatrenia (technické a procesné), aby osobné údaje Účastníkov Súťaže v najväčšom rozsahu chránil pred neželaným prístupom, zneužitím alebo odcudzením. Usporiadateľ využíva na prenos údajov na svojom portáli šifrovaciu metódu. Informácie, ktoré Účastník uvedie sa budú prenášať v zašifrovanej forme cez SSL protokol, aby sa predišlo zneužitiu údajov. Ochrana prenosu osobných údajov bude aktualizovaná v závislosti od aktuálnych možností technológie.

8. Práva Účastníka – dotknutej osoby

Účastník Súťaže bude mať v súvislosti s jeho spracúvanými údajmi práva obsiahnuté v článku 12–23 GDPR, najmä nasledujúce práva:

a) právo na informácie a transparentnosť spracúvania – Účastník má právo od Organizátora kedykoľvek požadovať informácie o spracúvaných údajoch a ďalších parametroch a podmienkach ich spracúvania (napr. o ich pôvode, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým sa tieto údaje odovzdávajú, o účele spracovania).

b) právo na odvolanie súhlasu – súhlas na spracovanie osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov, s okamžitou účinnosťou.

c) právo na opravu údajov – Účastník má právo na to, aby Organizátora bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Účastník právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

d) právo na vymazanie (na zabudnutie) a právo na obmedzenie spracúvania – Účastník má právo na vymazanie jeho osobných údajov spracúvaných Organizátorom. Ak by výmaz odporoval príslušným právnym predpisom, namiesto vymazania všetkých spracúvaných údajov sa môže uskutočniť iba ich čiastočné vymazanie alebo zamknutie. V stanovených prípadoch máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov.

e) právo na prenosnosť údajov – Účastník môže požiadať Organizátora o prenos svojich osobných údajov, ktoré spracúva, inému prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežnom a čitateľnom formáte a pokiaľ je to technicky realizovateľné.

f) právo namietať – Účastník má právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov založenom na oprávnenom záujme – pri spracúvaní na účely priameho marketingu.

g) spracovanie údajov na uplatnenie dotknutých práv – prípade, že s Usporiadateľom nadviaže Účastník kontakt v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov, uloží Organizátor oznámené údaje pre vybavenie záležitosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve Usporiadateľ obmedzí ich spracovanie v prípade, že na to existujú dôvody.

h) právo na sťažnosť – Účastník má právo podať Organizátorovi sťažnosť vo veci spracovania jeho osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava (ktorý vykonáva dozor), v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv.

9. Kontaktné údaje a uplatnenie práv Účastníka

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa GDPR; písomne na adresu Prevádzkovateľa s označením: „zodpovedná osoba GDPR“.

V Bratislave, 31. 10. 2022

Organizátor súťaže: Art & History Magazine.eu by LitArt Agency

Divadlo Jána Palárika
Community Culture Divadlo Festivaly News PR

Festivalový prírastok Teen Theatre Fest 2024 sa začína už čoskoro

Festivalový prírastok Teen Theatre Fest 2024 ovládne Trnavu už čoskoro. Ponúkne osmičku inscenácií špičkových divadiel i pestrý sprievodný program.

Read More
bratislavská Reduta 2023 / Slovenská filharmónia
Culture Eventy News PR

V Redute sa uskutoční11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Prihlásiť sa môžete už dnes

Už v septembri sa v Slovenskej filharmónii uskutoční 11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Prihlásiť sa môžete do 15. júla 2024.

Read More
Alexander Fellmayer ako Mozart_Foto Petra Bošanská
Culture Hudba News Podujatia PR

Mozart pozýva deti do košickej filky

Mozart pozýva deti do košickej filky. Spoznajte spolu s deťmi život i dielo nesmrteľného skladateľa s košickými filharmonikmi a Gabrielom Rovňákom!

Read More
Translate »